ทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา