1. ทุนทั่วไป วิทยาเขตปัตตานี
  2. ทุนกำหนดทิศทาง วิทยาเขตปัตตานี
  3. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
  4. ทุนภายนอก
  5. สถานวิจัย/หน่วยวิจัยต่าง ๆ
  6. ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยฮาลาล
  7. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
  8. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย