1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขามนุษยศาสตร์ฯ
 2. จริยธรรมสัตว์
 3. จริยธรรมพืช
 4. มาตรฐานการวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัย/ความปลอดภัยทางชีวภาพ)
 5. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
 6. ทุนพัฒนานวัตกรรม วิทยาเขตปัตตานี
 7. ทุนพัฒนานวัตกรรมทางสังคม วิทยาเขตปัตตานี
 8. รางวัลเผยแพร่บทความวิจัยฯ
 9. ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย
 10. ทุนงบประมาณแผ่นดิน
 11. ทุนดรุณาจารย์
 12. ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่
 13. เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จากคณะ/หน่วยงาน
 14. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย