รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
“Human Research Participant Protection Course” ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2564
ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564


No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวอลิสา สาเรส กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
2
นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
3
นางสาวโชติกา จันทวงศ์ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ดร.พาตีเมาะ นิมา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
2
นางสาวฮาซานะห์ ไพเราะ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ดร.รัญชิดา สังขดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
ดร.พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สหะวิริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรรช หลักชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
ดร.กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
นางสาวโซร์ฟีนา เด่นสุมิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
ดร.ร่มฉัตร ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
นายศุภชีพ จินดารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ดร.วรรนิศา มัจฉา คณะวิทยาการสื่อสาร
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีสมาแอ กาเต๊ะ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
2
ดร.สราวุธ สายทอง คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
3
ดร.เกตุ อัสมิมานะ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
4
นายมนูศักดิ์ โต๊ะเถื่อน คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ดร.ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
ดร.ใบศรี สร้อยสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
ดร.นูริน ดือเร๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
นายอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
นางสาวซูไลลา สามุยามา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
นางสาววันฟิรดาว วรรณมาตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิด​ทิพย์​ คณะศึกษาศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ดร.ไอร์นี แอดะสง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ (บพท.)
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวขวัญเรือน บุญกอบแก้ว สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวนิตัซนีม สุไลมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
นางสาวโรบีนา มะลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์