รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
“Human Research Participant Protection Course” ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2565
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564


No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวจิระจินต์ มณีศรี กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
อาจารย์สุมัธยา ธรรมจักร คณะการบริการและการท่องเที่ยว
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวชญาณิน สลีมิน คณะพยาบาลศาสตร์
2
อาจารย์ซารินี มาซอ คณะพยาบาลศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ดร.jitlada piriyasart คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
2
อาจารย์พัทธ์ธีรา รัตนชัย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ จันทร์เทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
อาจารย์ทัศน์ธนิต ทองแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
นางวาสนา สีลาภเกื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
ดร.สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
อาจารย์จิระชัย แซ่ตั้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
ดร.ชนุวรรณ เพชรกล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
รองศาสตราจารย์ ดร.อาหวัง ล่านุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
ดร.โสภา คงเพ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
อาจารย์โรฮาณีย์ ปูเต๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
อาจารย์ไซนุน จารง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
อาจารย์อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร
2
อาจารย์มูอัสซัล บิลแสละ คณะวิทยาการสื่อสาร
3
นางสาวพิมพ์ชนก พลวรรณ คณะวิทยาการสื่อสาร
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ คณะวิทยาการอิสลาม
2
รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต คณะวิทยาการอิสลาม
3
ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์ คณะวิทยาการอิสลาม
4
นายธนโชติ ประหยัดทรัพย์ คณะวิทยาการอิสลาม
5
นางสาวนาซีมะห์ คณะวิทยาการอิสลาม
6
ดร.เชิดชาย จันทรัตน์ คณะวิทยาการอิสลาม
7
ดร.อรวิทย์ บุญชม คณะวิทยาการอิสลาม
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสมาน ยูนุ คณะวิทยาการอิสลาม
9
นายอณัติ กูลดี คณะวิทยาการอิสลาม
10
นายวิทยา พยายาม คณะวิทยาการอิสลาม
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา ไชยมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ มณีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
ดร.จุฑารัตน์ ว่องพัฒนพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
นายสุฟยาน แวบือซา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
ดร.แววฤดี แววทองรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
นายมารีกี มะเด็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
ดร.ณัฏฐากร วรอัฐสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
ดร.สันธนา ชัยมนตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ ไวยเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
อาจารย์จิรเมธ รุ่งเรือง คณะวิเทศศึกษา
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา พัฒนสิน คณะวิเทศศึกษา
3
อาจารย์ปาริชาต เจริญวิวัฒนศรี คณะวิเทศศึกษา
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง คณะวิเทศศึกษา
5
อาจารย์นภชา ประภาวดี คณะวิเทศศึกษา
6
ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ คณะวิเทศศึกษา
7
ดร.วธนัญญ์ ศรีนิล คณะวิเทศศึกษา
8
ดร.นาฏกานต์ ดิลท์ส คณะวิเทศศึกษา
9
ดร.กรธัช ชาติอารยะวดี คณะวิเทศศึกษา
10
อาจารย์รัตนา เจงพิบูลพงศ์ คณะวิเทศศึกษา
11
ดร.นางสาวศิริขวัญ ไผทรักษ์ คณะวิเทศศึกษา
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวสุกัญญา มุกดามนต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวณัชรดา สมสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
2
นางสาววหยู แวดือราแม คณะศึกษาศาสตร์
3
อาจารย์รุศดา ณัฐภาสวิรตา คณะศึกษาศาสตร์
4
นางสาวดรุณี มะขยัน คณะศึกษาศาสตร์
5
นางสาวฟัลซานา อับดุลรอมัน คณะศึกษาศาสตร์
6
นางสาวนัจญม๊ะ? ง๊ะสมัน คณะศึกษาศาสตร์
7
อาจารย์จารึก สระอิส คณะศึกษาศาสตร์
8
อาจารย์นายธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์
9
ดร.สุพรรษา สุวรรณชาตรี คณะศึกษาศาสตร์
10
ดร.ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ คณะศึกษาศาสตร์
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศิริ คณะศึกษาศาสตร์
12
อาจารย์ตูแวยูโซะ กูจิ คณะศึกษาศาสตร์
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล คณะศึกษาศาสตร์
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ยศวริศสกุล คณะศึกษาศาสตร์
15
นางสาวเกศริน บินสัน คณะศึกษาศาสตร์
16
นายมะอามัน อาบูวะ คณะศึกษาศาสตร์
17
นางสาวพัชราภา สุนทรศิริทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ดร.จันทินี บุญชัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2
ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ เอกจิตต์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นายพัลพงศ์ สุวรรณวาทิน บุคลากรภายนอก
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอซีดะห์ หะนะกาแม บุคลากรภายนอก
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลพฤกษ์ พลศร บุคลากรภายนอก
4
นายวรวิทย์ กลิ่นสุข บุคลากรภายนอก
5
ดร.ธนัฏฐากุล พรทิพยพานิช บุคลากรภายนอก
6
อาจารย์วรลักษณ์ วีระยุทธ บุคลากรภายนอก
7
อาจารย์ซัลมา แดเมาะเล็ง บุคลากรภายนอก
8
นางสาวศศิดารา เจริญศิริ บุคลากรภายนอก
9
อาจารย์โชติกา กังสนันท์ บุคลากรภายนอก
10
นายอัฐพล ปิริยะ บุคลากรภายนอก
11
นายอรรถพร เพชรสงค์ บุคลากรภายนอก
12
ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง บุคลากรภายนอก
13
นายรอมฎอน ปันจอร์ บุคลากรภายนอก
14
นายเขมวัฒน์ เอียดขาว บุคลากรภายนอก
15
นางสาวนาราอร สว่างวงศ์ บุคลากรภายนอก
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ดร.วีราภรณ์ ซิดดู วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ สถาบันสันติศึกษา
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวอนัญญา ละไม โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
2
นางสาวภัสสรา ชูชาติ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
3
นางสาวสานิยา สมบูรณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
อาจารย์มุกดา ธรรมกิรติ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวนางสาวรอยฮาน พิกุลกาฬ ไม่ระบุสังกัด
2
นางสาวพัชยา พรหมหิตาทร ไม่ระบุสังกัด
3
นางสาวสายธาร ทิมทับ ไม่ระบุสังกัด