รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
“Human Research Participant Protection Course” ประจำวิทยาเขตปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2566
ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566


No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นายทวีพงษ์ ยุนุ๊ กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวอลิสา สาเรส กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
2
นางสาวภัทรภรณ์ จันทวงศ์ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
3
นางสาวอามีเราะห์ แวสะมะแอ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
4
นางสาวฆอยเร๊าะ มะแซ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
5
นางกายาตี เต็งมะ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
6
นางสาวเบญจมาศ รัตนพงศ์ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
7
นางสาวบศกร บือนา กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางปฐมา อาแว กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ดร.จิตรลดา พิริยศาสน์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
2
นางสาววศินี จุลิวรรณลีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
3
นางอัศลี สนิทสกุล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภานุสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวกัญจนพร คงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สหะวิริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
นางสาวซัลมี โต๊ะจุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
นางสาวโซฟีรีน ดือราแม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
นางสาวโซร์ฟีนา เด่นสุมิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ เทพญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรรช หลักชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
นายทัศน์ธนิต ทองแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
ดร.ธันย์ชนก พรมบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
ดร.ธันยากร ตุดเกื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
ดร.นวพล แก้วสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
นางสาวนิเย๊าะ จาหลง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร ทองนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
นายนิฮัสบุลลอฮ ยีดิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
นางสาวนุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
ดร.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17
นางสาวฟาตีณ หนิสาเร๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรี สุรเกียรติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19
ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20
ดร.ร่มฉัตร ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21
ดร.รัญชิดา สังขดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
นางสาวริสซาวาตี สามะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุศดา แก้วแสงอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
นายรุสดี มาซอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25
นางสาวรูสลีนา สาเล็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26
นางสาววนิดา อิสอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27
นางสาววิชนีย์ สุวรรณสังข์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงศ์ ยศบุญเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29
นางสาวแวมัสนา แวยูโซ๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30
นางศิริพร ทองนวลจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31
นางสาวสาวิตรี วงษ์นุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ สุวรรณโอภาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศา เบญจรัตนานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34
นางสาวอัดดีนา สะอิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35
นายอับดลเล๊าะ ขรีดาโอ๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36
นายอับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37
นางสาวอามานี ฮาแว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38
นางสาวอารีนา เจะดอเลาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39
นายอำนาจ ทัฬหกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40
นางสาวโรฮาณีย์ ปูเต๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41
นางสาวรัซมีย์ อุเซ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42
รองศาสตราจารย์ ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี คณะรัฐศาสตร์
2
นางสาวฟาตู สมะแอ คณะรัฐศาสตร์
3
ดร.วฤณดา วงศ์โรจน์ คณะรัฐศาสตร์
4
รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิรัส ชูชื่น คณะรัฐศาสตร์
6
นางสาวสุไรนี สายนุ้ย คณะรัฐศาสตร์
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์
8
รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์
9
ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง คณะรัฐศาสตร์
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา รักดี คณะรัฐศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ดร.ดารานาถ แต่นสุ่ย คณะวิทยาการสื่อสาร
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นายกาแมล หมันหีม คณะวิทยาการอิสลาม
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม คณะวิทยาการอิสลาม
3
นางสาวมุษลา สาเร๊ะ คณะวิทยาการอิสลาม
4
นางไมซาเร๊าะ ขุนรักษ์ หมานระเด็น คณะวิทยาการอิสลาม
5
ดร.รูดียะห์ หะ คณะวิทยาการอิสลาม
6
นายเลิศนที ภู่มีสุข คณะวิทยาการอิสลาม
7
นายวิทยา พยายาม คณะวิทยาการอิสลาม
8
นางศิรินยา สาอิ คณะวิทยาการอิสลาม
9
นายสมาด สง่าบ้านโคก คณะวิทยาการอิสลาม
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สายทอง คณะวิทยาการอิสลาม
11
นางสาปีน๊ะ เปาะโซะ คณะวิทยาการอิสลาม
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ คณะวิทยาการอิสลาม
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุไม บิลไบ คณะวิทยาการอิสลาม
14
นางสุวรรณี หลังปูเต๊ะ คณะวิทยาการอิสลาม
15
นายอนัส อาแว คณะวิทยาการอิสลาม
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี คณะวิทยาการอิสลาม
17
นายอานนท์ เหมือนกู้ คณะวิทยาการอิสลาม
18
นางสาวอาอิด๊ะ เจ๊ะแว คณะวิทยาการอิสลาม
19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ คณะวิทยาการอิสลาม
20
นายยาฮารี กาเซ็ง คณะวิทยาการอิสลาม
21
นายอาดัม ไกรสุทรังค์ คณะวิทยาการอิสลาม
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวศรีลา สะเตาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ มณีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
ดร.นารีมัส เจะและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
ดร.นูรไอนีย์ สะแลแม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูริน ดือเร๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
นางสาวใบศรี สร้อยสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาวดี ทองแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
ดร.ประภัสสร แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
ดร.ภควรรษ ทองนวลจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาขวัญ ริยาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
นางสาวรอดียา มะนอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
ดร.วิศเวศ ว่องไว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ตรีวรรณจุฑา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา โชติสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารินดา มะอาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
นางสาววรรณิศา บาหลัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา ไชยมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวจุฑามาศ เสถียรพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
2
ดร.ชไมพร อินทร์แก้ว คณะศึกษาศาสตร์
3
รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์
4
นางสาวซอบารียะห์ เจ๊ะแม คณะศึกษาศาสตร์
5
นางสาวณัฐชภัทร์ แพทยา คณะศึกษาศาสตร์
6
นางสาวทองพันชั่ง เจนถนอมม้า คณะศึกษาศาสตร์
7
นางสาวนลิตา หมัดเหยด คณะศึกษาศาสตร์
8
นางสาวปราณีต ศิริพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์
9
ดร.ปรีนาภา ชูรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
10
นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก คณะศึกษาศาสตร์
11
พระอธิการชานนท์ คณะศึกษาศาสตร์
12
นางสาวฟัยรูซ บ่าวเต๊ะ คณะศึกษาศาสตร์
13
นางสาวฟัยรูซ หมานหมีน คณะศึกษาศาสตร์
14
นางสาวมารีหยำ ย่าฝา คณะศึกษาศาสตร์
15
นายริฎวาน ศอลิห์วงศ์สกุล คณะศึกษาศาสตร์
16
นางสาววรารัตน์ แดงวรวิทย์ คณะศึกษาศาสตร์
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินฎา ปุติ คณะศึกษาศาสตร์
18
นางสาวสุไวบะห์ หะดาตู คณะศึกษาศาสตร์
19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา คณะศึกษาศาสตร์
20
นางสาวอริษา เบ็ญอะดรัม คณะศึกษาศาสตร์
21
นางสาวอลิสรา ชมชื่น คณะศึกษาศาสตร์
22
นางสาวอามีเราะห์ อายีมะสาและ คณะศึกษาศาสตร์
23
นางสาวอารีสา อาแวเลาะ คณะศึกษาศาสตร์
24
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี คณะศึกษาศาสตร์
25
นายฮาลิฟ สะมะแอ คณะศึกษาศาสตร์
26
นางสาวฮุซนี มาลินี คณะศึกษาศาสตร์
27
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวอัญรินทร์ เจะบือราเฮง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวเฟาซียะห์ โตะโด ศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี
2
นางสาววรรณี มาหิเละ ศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางโซเฟีย หะยีสาแม ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
2
นางณิชยา ลาวัลย์วุธ ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวจารีต้า สมุหเสนีโต ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวนราวดี โลหะจินดา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2
นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นายอิมรอน ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา
2
นางฟารีดา ปันจอร์ สถาบันสันติศึกษา
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวปัทมา ไกรสุทรังค์ สถาบันฮาลาล
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวโรฮายา ปรุงจิตร์ โรงพยาบาลปะนาเระ
2
นางสาวนูรีซัน ลาเตะ โรงพยาบาลปะนาเระ
3
นายมุสลิม แวอุมา โรงพยาบาลปะนาเระ
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางมัชฌิเมณ์ อรุณวงศ์ โรงพยาบาลมายอ
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวไลลา แวอุมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี