รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
“Human Research Participant Protection Course” ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 2/2564
ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564


No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวซาฟีนี ลาเต๊ะ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
2
นายสมชาย รัตนคช กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
3
นางสาวฐิติกานต์ ทัพภะ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
4
นางสาวนริศรา สาแล กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
2
อาจารย์สุมัธยา ธรรมจักร คณะการบริการและการท่องเที่ยว
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
อาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
2
อาจารย์อัศลี สนิทสกุล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
3
อาจารย์ดรุณี มูเด็ง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
4
อาจารย์นันทิยา โข้ยนึ่ง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
อาจารย์ ดร.เมธาวี ว่องกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2
อาจารย์ ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
3
อาจารย์นันทนา สิทธิรักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
4
อาจารย์ ดร.จุติกา โกศลเหมมณี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
5
อาจารย์ฑิลฎา คงพัฒน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวฟาซีรา เจะเลาะ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
2
นายโดม เกตุสง่า คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
3
อาจารย์นัสรินทร์ แซสะ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
4
อาจารย์ฐาณิดาภัทฐ์ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
5
นายนันทพล มณีโชติ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
6
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ปานรอด คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา หะสาเมาะ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรอร เวสารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรรช หลักชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
11
นายสันติ เส็นหมาน คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ เทพญา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขิดชัย อุดมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยปริณ ทองสามสี คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ จันจุฬา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
16
นายเอกรักษ์ ใฝ่บุญ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชามญชุ์ วรรณชาติ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
18
อาจารย์บัญชา เตส่วน คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
19
อาจารย์ ดร.ประจวบ ทองศรี คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
20
นางสาวนูรไรฟาห์ ดาราแม คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
21
อาจารย์ปิง วิชัยดิษฐ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
22
อาจารย์ ดร.รัญชิดา สังขดวง คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ บำรุงกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
24
นางสาวนูไรนี เดชดี คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
25
นายพันธุ์ทิพย์ อินทยอด คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ หนูช่วย คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
27
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
28
นางอนงค์ คารวนันทน์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
29
อาจารย์ ดร.ดารานาถ แต่นสุ่ย คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
30
นายยศพนธ์ ศรีขวัญ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
31
นางสาวกิ่งกมล หอยสกุล คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
32
นางสาวอุบลรัตน์ ดวงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
33
นางสาวอภิรตี แก้วคช คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
34
อาจารย์ ดร.วนภัทร์ แสงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
35
นายอัลวา หวันชิดนาย คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
36
นางสาวอริสรา ยีตาเห คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
37
นางสาวซอฟียะห์ เลาะยะผา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
38
นางสาวนัสรียะห์ อาลีมามะ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
39
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
40
อาจารย์ ดร.รุศดา แก้วแสงอ่อน คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
41
นางสาวโซพียะ สาแม คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
42
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
43
อาจารย์อนุกูล ตันสุพล คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
44
อาจารย์ ดร.วิลัยลักษณ์ วิเศษรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
45
อาจารย์ ดร.ธันยากร ตุดเกื้อ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
46
นางสิริวิขวัญ จุไรรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
47
อาจารย์วรัญญา เต็มรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
48
นางสาวกนกวรรณ สุวรรรส คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
49
นางสาวปนัดดา ลิ่มวัฒนานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
50
นางสาวสุธินันท์ กำเนิดรักษา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
51
นางสาวฐณัฐฐา นิ่มละ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
52
อาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีน คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
53
นางสาวรูสลีนา สาเล็ง คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
54
นางสาวนุรอัซลิน เจ๊ะแว คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
อาจารย์ ดร.นาย อับดุลเลาะ ยูโซะ คณะรัฐศาสตร์
2
อาจารย์ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์
3
นางสาวนัทธมน ราชเสน คณะรัฐศาสตร์
4
อาจารย์สุไรนี สายนุ้ย คณะรัฐศาสตร์
5
อาจารย์อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์
6
รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์
7
อาจารย์ ดร.ฮาฟีส สาและ คณะรัฐศาสตร์
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา รักดี คณะรัฐศาสตร์
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณะรัฐศาสตร์
10
อาจารย์อันวาร์ กอมะ คณะรัฐศาสตร์
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
อาจารย์ ดร.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา คณะวิทยาการสื่อสาร
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ คณะวิทยาการอิสลาม
2
นายอารีฟัน หมะหมูด คณะวิทยาการอิสลาม
3
นางศิรินยา สาอิ คณะวิทยาการอิสลาม
4
นายอานนท์ เหมือนกู้ คณะวิทยาการอิสลาม
5
อาจารย์ ดร.สุไม บิลไบ คณะวิทยาการอิสลาม
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา ไชยมงคล คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
3
อาจารย์ ดร.อารินดา มะอาลี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
4
นางสาวสารีป๊ะ สอลาหมาด คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
5
นางสาวรุสดา เจะโซะ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
6
อาจารย์รจนา แสงโสต คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
7
อาจารย์รอดียา มะนอ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
8
นายฟัครูดดิน ตาเปาะโต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบฮาน สาและ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
10
นายนาริม โตะกานี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
11
อาจารย์มะรอนิง อุุเซ็ง คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
12
นางสาวมารีนี อุมา คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
13
อาจารย์ ดร.ชฎาพิมพ์ พตพันธ์เลิศ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ มณีศรี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาบิล หะยีมะแซ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
17
นางสาวรอมล๊ะ ดอเลาะ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
18
นางสาวรุสมา คาเล็ง คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
อาจารย์ ดร.ณิชา โตวรรณเกษม คณะวิเทศศึกษา
2
อาจารย์สุรีรัตน์ จิตตเสถียร คณะวิเทศศึกษา
3
อาจารย์ ดร.วรลักษณ์ บัญชา คณะวิเทศศึกษา
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ชัยศรี คณะวิเทศศึกษา
5
อาจารย์ ดร.ทักษิณา ศรีประชา คณะวิเทศศึกษา
6
อาจารย์เรวดี คงสุวรรณ คณะวิเทศศึกษา
7
อาจารย์นวลสมร อุณหะประทีป คณะวิเทศศึกษา
8
นางสาวพิชญา ชนประชา คณะวิเทศศึกษา
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป จินดาพิทักษ์ คณะศิลปศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา คณะศึกษาศาสตร์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ คณะศึกษาศาสตร์
3
อาจารย์ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย คณะศึกษาศาสตร์
4
นางสาวยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา คณะศึกษาศาสตร์
5
อาจารย์พิชชาพร สุนทรนนท์ คณะศึกษาศาสตร์
6
ว่าที่ ร.อ.สามารถ นุธรรมโชติ คณะศึกษาศาสตร์
7
อาจารย์ ดร.ปรีนาภา ชูรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
8
อาจารย์รอฮานา ซนีเย็ง คณะศึกษาศาสตร์
9
นางสาวนูซีตา สาแม คณะศึกษาศาสตร์
10
นางสาวอัสม้า จะปะเกีย คณะศึกษาศาสตร์
11
นางสาวฮามีด๊ะ มูสอ คณะศึกษาศาสตร์
12
นางบุญสนอง วิเศษสาธร คณะศึกษาศาสตร์
13
นางรอสเมาะห์ นิสะนิ คณะศึกษาศาสตร์
14
อาจารย์วัสลีณา หาไม คณะศึกษาศาสตร์
15
อาจารย์ ดร.ชไมพร อินทร์แก้ว คณะศึกษาศาสตร์
16
นางสาวฟาดีล๊ะ เซะบิง คณะศึกษาศาสตร์
17
นางซารีปะห์ เดมิง คณะศึกษาศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวสุนิษา พงศ์ชัยยพันธ์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวคณัสนันท์ พละไชย บุคลากรภายนอก
2
อาจารย์ ดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ บุคลากรภายนอก
3
นางสาวนูร์ไอนี จาเงาะ บุคลากรภายนอก
4
อาจารย์ ดร.อัมไพวรรณ บุญแก้ววรรณ บุคลากรภายนอก
5
นายกิตติพร นพจนสุภาพ บุคลากรภายนอก
6
นางสาวไลลา เจะซู บุคลากรภายนอก
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ บุคลากรภายนอก
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัถยา เชื้อกลาง บุคลากรภายนอก
9
อาจารย์เกษร ขวัญมา บุคลากรภายนอก
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
2
อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
3
อาจารย์ ดร.มณีเนตร พวงมณี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
4
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
5
อาจารย์จามิกร หิรัญรัตน์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
6
อาจารย์กุลศิริ จิรายุส วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
8
อาจารย์มนชนก ทองเทพ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นายสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล วิทยาเขตตรัง
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวธนพร ศิริปัญญาวงศ์ วิทยาเขตภูเก็ต
2
นางสาวจรัญญา ธัมโร วิทยาเขตภูเก็ต
3
นางสาวนิตยารัตน์ พรหมทองรักษ์ วิทยาเขตภูเก็ต
4
นางสาวปรรณพรรดิ์ มีศิลป์ชัย วิทยาเขตภูเก็ต
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางทานตะวัน อาภารัตนคุณ ศูนย์ภาษา
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวดวงฤดี มหัทธนาภรณ์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2
นางสาวสุภาพร วุกถ้อง สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
3
นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
4
นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
5
นางสาวรักษิตา สรรพอร่ามเดชะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
อาจารย์ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ สถาบันสันติศึกษา
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวนท ศิริกาญจน์ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นายคมกริช รุมดอน สำนักวิทยบริการ
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
อาจารย์นูรอาซีกีน ยีสมัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
อาจารย์ศิริขวัญ ชิณศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
อาจารย์จันทร์ดา พิทักษ์สาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
อาจารย์ ดร.ฉัตรธิดา หยูคง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
อาจารย์มนฑกาน อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
นางเต็มเดือน เต้าแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวซัลวาณี สาเล็ง ไม่ระบุสังกัด
2
นางสาวคอรีเยาะ ดอเลาะ ไม่ระบุสังกัด
3
นางสาวกูลยา โต๊ะรายอ ไม่ระบุสังกัด
4
นางสาวนูรอาอีซะห์ เปาะเยาะ ไม่ระบุสังกัด
5
นายJARAN NANTABOOTH ไม่ระบุสังกัด
6
นางสาวนพวรรณ วรรณะอานนท์ ไม่ระบุสังกัด
7
นางสาวจุรีพร ขนานใต้ ไม่ระบุสังกัด
8
นางสาวนีสริน ดาวพัฒนพงศ์ ไม่ระบุสังกัด
9
นางสาวอะนีส สะสุสิ ไม่ระบุสังกัด
10
นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก ไม่ระบุสังกัด
11
นางสาวกฤติมา วัชรจินดา ไม่ระบุสังกัด
12
นางสาวมนรดา อาแวโซ๊ะ ไม่ระบุสังกัด
13
นางสาววิสมา ยูโซะ ไม่ระบุสังกัด