รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
“Human Research Participant Protection Course” ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 2/2565
ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565


No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวภาวิณี วุ่นดี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
2
นางนิยาวาเฮร์ ไพบูลย์ กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวอลิสา สาเรส กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
2
นางสาวภัทรภรณ์ จันทวงศ์ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
3
นางสาวบศกร บือนา กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
4
นางสาวกายาตี เต็งมะ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
5
นางสาวฆอยเร๊าะ มะแซ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
7
ดร.สมชาย รัตนคช กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ดร.พัทธ์ธีรา. รัตนชัย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวไซนุน จารง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
ดร.ธันย์ชนก พรมบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา ปุรินทราภิบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ธรรมโคร่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
นางสาวกานดา เหล่าปิยะบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
ดร.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
ดร.เจษฎา ไหลภาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
นายฮูเซ็น ซาวัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
นางสาวแวมัสนา แวยูโซ๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
ดร.วันพิชิต ศรีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
นางสาววิชนีย์ สุวรรณสังข์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13
นายสิทธิโชค จันทร์แก่นรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
ดร.สรรวภัทร พัฒโร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
นางสาวจิราพร สุขศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
นางสาวอทิตญา จันทร์แสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17
ดร.สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18
นายขวัญชัย เกิดช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19
รองศาสตราจารย์ ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์
2
นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์ คณะรัฐศาสตร์
3
นางสาวพัชรินทร์ ช่วยชูจิตร คณะรัฐศาสตร์
4
ดร.เพลินใจ โภชนกิจ คณะรัฐศาสตร์
5
นางสาวมาลินี มะโซ คณะรัฐศาสตร์
6
นางสาวสุธิกา วาระหัส คณะรัฐศาสตร์
7
นางสาวซานียะห์ มะสะอาว คณะรัฐศาสตร์
8
นางสาวดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ณ นคร คณะรัฐศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮัมเดีย มูดอ คณะวิทยาการสื่อสาร
2
ดร.ซัมรี? เจ๊ะอารน คณะวิทยาการสื่อสาร
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวิชญา ชนะการณ์ คณะวิทยาการสื่อสาร
4
ดร.กฤษดี พ่วงรอด คณะวิทยาการสื่อสาร
5
ดร.กำธร เกิดทิพย์ คณะวิทยาการสื่อสาร
6
ดร.อาทิตยา สมโลก คณะวิทยาการสื่อสาร
7
นายบัดรูดิง ขาลี คณะวิทยาการสื่อสาร
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน คณะวิทยาการสื่อสาร
9
นางสาวฐิติมา เทพญา คณะวิทยาการสื่อสาร
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ดร.ยุทธนา เกื้อกูล คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
2
ดร.หมะห?มูด? หะยี?หมัด? คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
3
นางสาปีน๊ะ เปาะโซะ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
4
นางสาวต่วนคอรีเยาะ ดาตู คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
5
ดร.นิอาบาดี มิง คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
6
ดร.ชุติ?กาญจน์? เพ็ชร์?แก้ว? คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
7
นางสาวสาดเราะ เบ็ญนุ้ย คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
8
นายสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
9
นายสันธาน สุมาลยศักดิ์ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
11
นางสาวอีรดาวาตี มูซอ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
13
นายฮาริส เตะมาหมัด คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
14
นางสาวยาวารี สะนิ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
15
นางสาวซารีฮาน บรรจงประสาน คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
16
นางสาวอำภา หวาเอียด คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
17
นางสาววราภรณ์ ยาชะรัด คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
18
นายฮาลีม ยากา คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
19
นายฟาเดล มะเด็ง คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
20
นางสาวพันทิพา ทับทอง คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
21
นายมูฮัมมัดซอฟว่น มะมิง คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
22
นายดวง มาหะ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
24
นายอุสมาน เจะอุมา คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
25
นางสาวฮาซานะห์ หยงสตาร์ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
26
รองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวอารียา โต๊ะเตบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
นางสาวนิฮัฟเซาะฮ์ มะกาเจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
นางสาวบายานะห์ มะดีเยาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
นางสาวนัสรีญย์ ซาเฮะเด็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
รองศาสตราจารย์ ดร.เทวี คาร์ริลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
นางสาวสุริตา บาโงสะตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
ดร.สายฝน สิทธิมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
นางสาวฮัสวานี พันหวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
นางสาวอูมุมอัยมาน มะอุเซ็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
นางสาวอาณีซะห์ เปาะจิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร ปิ่นแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
รองศาสตราจารย์ ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
นางสาวอานีตา กาลอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
นางสาวณัชชา รองรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
นางสาวปรัชญาวี ทองขำดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
นางโศภิต สิทธิพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นายณัฐพล พิชัยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนะ พรหมเพชร คณะศึกษาศาสตร์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา คณะศึกษาศาสตร์
3
นางสาวซอบรียะห์ ปิ คณะศึกษาศาสตร์
4
นางสาวอรอนงค์ บุญล้อม คณะศึกษาศาสตร์
5
นางสาวนูรอัลฟาน ดือเร๊ะ คณะศึกษาศาสตร์
6
นางสาวกฤติมา วัชรจินดา คณะศึกษาศาสตร์
7
นางสาววิสมา ยูโซะ คณะศึกษาศาสตร์
8
นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก คณะศึกษาศาสตร์
9
นายอิสมะแอ นิตีเมาะ คณะศึกษาศาสตร์
10
นางสาวอนงค์ อินทองแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
11
นายฮาซัน  มาหิเละ คณะศึกษาศาสตร์
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
ดร.ไอร์นี แอดะสง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ (บพท.)
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางรูสนัต นุ้ยผอม บัณฑิตวิทยาลัย
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวรุสนี ปูเตะ ปาตานี ฟอรั่ม
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวอาตีซะห์ วาแมง ศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ (ศวบ.ม.อ.ปัตตานี)
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวขวัญเรือน บุญกอบแก้ว สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2
นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
3
ดร.นิปาตีเมาะ หะยีหามะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
4
นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
5
นายประสิทธิ์ รัตนมณี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวภชิสา กุลกาญจนาภิบาล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางสาวอามีรา เจะเตะ สำนักวิทยบริการ;ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี(ศวบ.) ม.อ.ปัตตานี
No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นางโซรยา จามจุรี สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
2
นางมาเรียนา แนกาบาร์ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ