รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
1
นายกิตติพร นพจนสุภาพ NM Neo-Mind Organization องค์กรหัวใจดวงใหม่
2
นายรอกิ สะอิ Save the Children international
3
นางอัศลี สนิทสกุล คณะพยาบาลศาสตร์
4
นางสาวสุไฮดาร์ แวเตะ คณะพยาบาลศาสตร์
5
ดร.สุจิรา วิชัยดิษฐ คณะพยาบาลศาสตร์
6
นางสาวนันทิยา โข้ยนึ่ง คณะพยาบาลศาสตร์
7
นางสาวฉมาพร หนูเพชร คณะพยาบาลศาสตร์
8
นางสาวนิซูไรดา นิมุ คณะพยาบาลศาสตร์
9
นางนฤมล ทองหนัก คณะพยาบาลศาสตร์
10
นางฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี คณะพยาบาลศาสตร์
11
ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์
12
นายยะห์ยา สะมะแอ คณะพยาบาลศาสตร์
13
นางสาวรัตติกาล เรืองฤทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์
14
ดร.ภัทรอร เวสารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
นายสันติ เส็นหมาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
Dr.Taewoo Kim คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17
นางสาวพิกุล แซ่เจน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา ปุรินทราภิบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19
นางวัรดะห์ สะดียามู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20
ดร.ชุติกาญจน์ บุญอยู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลับหน้าหลัก