รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
181
ดร.อลิสรา ชมชื่น คณะศึกษาศาสตร์
182
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา คูหา คณะศึกษาศาสตร์
183
นายชัยศักดิ์ ระเด่น คณะศึกษาศาสตร์
184
นางสาวฟาริดา แวกะจิ คณะศึกษาศาสตร์
185
นางสาวอุไรนา อุปถัม คณะศึกษาศาสตร์
186
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ อติศัพท์ คณะศึกษาศาสตร์
187
นางสาวฟาริดา แวกะจิ คณะศึกษาศาสตร์
188
นางสาวรอฮายา สาและ คณะศึกษาศาสตร์
189
นายมุสลิม หะยีสะมะแอ คณะศึกษาศาสตร์
190
นางสาวศรัญญา ไหมแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
191
นางสาวอาอีดะห์ ดือราแม คณะศึกษาศาสตร์
192
นางอนงค์ อินทองแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
193
นายนัทธี บุญจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์
194
นางสาวขวัญเรือน บุญกอบแก้ว สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
195
นายประสิทธิ์ รัตนมณี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
196
ดร.นิปาตีเมาะ หะยีหามะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
197
นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
198
นางสาวนราวดี โลหะจินดา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
199
ดร.บุญเจริญ บำรุงชู สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
200
นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
กลับหน้าหลัก