รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
201
นายกลสมรรถ พจนาวาณิชย์ สำนักวิทยบริการ
202
นายไพรัตน์ จีรเสถียร สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
203
นางสาวมาเรีย มะยีแต สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
204
นางสาวณฐมน วรรณกลัด สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
205
นางมาเรียนา แนกาบาร์ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
206
ดร.พาตีเมาะ นิมา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
207
นางสาวฮาซานะห์ ไพเราะ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
208
ดร.รัญชิดา สังขดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
209
ดร.พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
210
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สหะวิริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
211
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรรช หลักชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
212
ดร.กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
213
นางสาวโซร์ฟีนา เด่นสุมิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
214
ดร.ร่มฉัตร ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
215
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
216
นายศุภชีพ จินดารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
217
ดร.วรรนิศา มัจฉา คณะวิทยาการสื่อสาร
218
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีสมาแอ กาเต๊ะ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
219
ดร.สราวุธ สายทอง คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
220
ดร.เกตุ อัสมิมานะ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
กลับหน้าหลัก