รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
221
นายมนูศักดิ์ โต๊ะเถื่อน คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
222
ดร.ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
223
ดร.ใบศรี สร้อยสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
224
ดร.นูริน ดือเร๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
225
นายอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
226
นางสาวซูไลลา สามุยามา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
227
นางสาววันฟิรดาว วรรณมาตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
228
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิด​ทิพย์​ คณะศึกษาศาสตร์
229
นางสาวนิตัซนีม สุไลมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
230
นางสาวโรบีนา มะลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
231
นางสาวอลิสา สาเรส กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
232
นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
233
นางสาวโชติกา จันทวงศ์ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
234
ดร.ไอร์นี แอดะสง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ (บพท.)
235
นางสาวขวัญเรือน บุญกอบแก้ว สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
236
นางสาวภาวิณี วุ่นดี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
237
นางนิยาวาเฮร์ ไพบูลย์ กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
238
ดร.พัทธ์ธีรา. รัตนชัย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
239
ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์
240
นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์ คณะรัฐศาสตร์
กลับหน้าหลัก