รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
261
ดร.สรรวภัทร พัฒโร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
262
นางสาวจิราพร สุขศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
263
นางสาวอทิตญา จันทร์แสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
264
ดร.สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
265
นายขวัญชัย เกิดช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
266
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮัมเดีย มูดอ คณะวิทยาการสื่อสาร
267
ดร.ซัมรี? เจ๊ะอารน คณะวิทยาการสื่อสาร
268
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวิชญา ชนะการณ์ คณะวิทยาการสื่อสาร
269
ดร.กฤษดี พ่วงรอด คณะวิทยาการสื่อสาร
270
ดร.กำธร เกิดทิพย์ คณะวิทยาการสื่อสาร
271
ดร.อาทิตยา สมโลก คณะวิทยาการสื่อสาร
272
นายบัดรูดิง ขาลี คณะวิทยาการสื่อสาร
273
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน คณะวิทยาการสื่อสาร
274
นางสาวฐิติมา เทพญา คณะวิทยาการสื่อสาร
275
นายณัฐพล พิชัยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
276
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์
277
ดร.ยุทธนา เกื้อกูล คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
278
ดร.หมะห?มูด? หะยี?หมัด? คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
279
นางสาปีน๊ะ เปาะโซะ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
280
นางสาวต่วนคอรีเยาะ ดาตู คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
กลับหน้าหลัก