รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
281
ดร.นิอาบาดี มิง คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
282
ดร.ชุติ?กาญจน์? เพ็ชร์?แก้ว? คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
283
นางสาวสาดเราะ เบ็ญนุ้ย คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
284
นายสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
285
นายสันธาน สุมาลยศักดิ์ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
286
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
287
นางสาวอีรดาวาตี มูซอ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
288
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
289
นายฮาริส เตะมาหมัด คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
290
นางสาวยาวารี สะนิ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
291
นางสาวซารีฮาน บรรจงประสาน คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
292
นางสาวอำภา หวาเอียด คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
293
นางสาววราภรณ์ ยาชะรัด คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
294
นายฮาลีม ยากา คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
295
นายฟาเดล มะเด็ง คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
296
นางสาวพันทิพา ทับทอง คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
297
นายมูฮัมมัดซอฟว่น มะมิง คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
298
นายดวง มาหะ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
299
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
300
นายอุสมาน เจะอุมา คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
กลับหน้าหลัก