รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
301
นางสาวฮาซานะห์ หยงสตาร์ คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
302
รองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง คณะวิทยาการอิสลามศึกษา
303
นางสาวอารียา โต๊ะเตบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
304
นางสาวนิฮัฟเซาะฮ์ มะกาเจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
305
นางสาวบายานะห์ มะดีเยาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
306
นางสาวนัสรีญย์ ซาเฮะเด็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
307
รองศาสตราจารย์ ดร.เทวี คาร์ริลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
308
นางสาวสุริตา บาโงสะตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
309
ดร.สายฝน สิทธิมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
310
นางสาวฮัสวานี พันหวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
311
นางสาวอูมุมอัยมาน มะอุเซ็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
312
นางสาวอาณีซะห์ เปาะจิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
313
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร ปิ่นแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
314
รองศาสตราจารย์ ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
315
นางสาวอานีตา กาลอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
316
นางสาวณัชชา รองรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
317
นางสาวปรัชญาวี ทองขำดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
318
นางโศภิต สิทธิพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
319
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนะ พรหมเพชร คณะศึกษาศาสตร์
320
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา คณะศึกษาศาสตร์
กลับหน้าหลัก