รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
321
นางสาวซอบรียะห์ ปิ คณะศึกษาศาสตร์
322
นางสาวอรอนงค์ บุญล้อม คณะศึกษาศาสตร์
323
นางสาวนูรอัลฟาน ดือเร๊ะ คณะศึกษาศาสตร์
324
นางสาวกฤติมา วัชรจินดา คณะศึกษาศาสตร์
325
นางสาววิสมา ยูโซะ คณะศึกษาศาสตร์
326
นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก คณะศึกษาศาสตร์
327
นายอิสมะแอ นิตีเมาะ คณะศึกษาศาสตร์
328
นางสาวอนงค์ อินทองแก้ว คณะศึกษาศาสตร์
329
นายฮาซัน  มาหิเละ คณะศึกษาศาสตร์
330
นางรูสนัต นุ้ยผอม บัณฑิตวิทยาลัย
331
นางสาวรุสนี ปูเตะ ปาตานี ฟอรั่ม
332
นางสาวอาตีซะห์ วาแมง ศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ (ศวบ.ม.อ.ปัตตานี)
333
นางสาวขวัญเรือน บุญกอบแก้ว สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
334
นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
335
ดร.นิปาตีเมาะ หะยีหามะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
336
นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
337
นายประสิทธิ์ รัตนมณี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
338
นางสาวภชิสา กุลกาญจนาภิบาล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
339
นางสาวอามีรา เจะเตะ สำนักวิทยบริการ;ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี(ศวบ.) ม.อ.ปัตตานี
340
นางโซรยา จามจุรี สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
กลับหน้าหลัก