รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
341
นางมาเรียนา แนกาบาร์ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
342
ดร.ไอร์นี แอดะสง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ (บพท.)
343
นางสาวอลิสา สาเรส กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
344
นางสาวภัทรภรณ์ จันทวงศ์ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
345
นางสาวบศกร บือนา กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
346
นางสาวกายาตี เต็งมะ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
347
นางสาวฆอยเร๊าะ มะแซ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
348
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
349
ดร.สมชาย รัตนคช กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
350
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
351
รองศาสตราจารย์ ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
352
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร
353
นางสาวซาฟีนี ลาเต๊ะ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
354
นายสมชาย รัตนคช กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
355
นางสาวฐิติกานต์ ทัพภะ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
356
นางสาวนริศรา สาแล กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
357
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
358
อาจารย์สุมัธยา ธรรมจักร คณะการบริการและการท่องเที่ยว
359
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
360
นางสาวสุนิษา พงศ์ชัยยพันธ์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กลับหน้าหลัก