รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
361
อาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
362
อาจารย์อัศลี สนิทสกุล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
363
อาจารย์ดรุณี มูเด็ง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
364
อาจารย์นันทิยา โข้ยนึ่ง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
365
อาจารย์ ดร.เมธาวี ว่องกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
366
อาจารย์ ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
367
อาจารย์นันทนา สิทธิรักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
368
อาจารย์ ดร.จุติกา โกศลเหมมณี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
369
อาจารย์ฑิลฎา คงพัฒน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
370
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
371
นางสาวฟาซีรา เจะเลาะ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
372
นายโดม เกตุสง่า คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
373
อาจารย์นัสรินทร์ แซสะ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
374
อาจารย์ฐาณิดาภัทฐ์ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
375
นายนันทพล มณีโชติ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
376
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
377
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ปานรอด คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
378
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา หะสาเมาะ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
379
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรอร เวสารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
380
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรรช หลักชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
กลับหน้าหลัก