รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
21
ดร.รุศดา แก้วแสงอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
นางสาวกันยา พรวสันต์ยิ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23
ดร.ษมาวดี กั้งเเฮ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
นางสาวอุมาพร เกียรติกิระขจร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศา เบญจรัตนานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26
นายพันธุ์ทิพย์ อินทยอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27
นายดำรง เสียมไหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28
นายศุภชัย โชติทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29
นางสาวดารานาถ แต่นสุ่ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30
นายวันพิชิต ศรีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31
ดร.รัญชิดา สังขดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32
นางสาวนิเย๊าะ จาหลง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33
ดร.ชนุวรรณ เพชรกล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35
ดร.ประจวบ ทองศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36
นางสาวอัจฉรา ชูพูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีย์ ธรรมโคร่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรรช หลักชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39
นายเจษฎา ไหลภาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40
ดร.ชาคร ประพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลับหน้าหลัก