รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
381
นายสันติ เส็นหมาน คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
382
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ เทพญา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
383
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขิดชัย อุดมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
384
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยปริณ ทองสามสี คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
385
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ จันจุฬา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
386
นายเอกรักษ์ ใฝ่บุญ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
387
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชามญชุ์ วรรณชาติ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
388
อาจารย์บัญชา เตส่วน คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
389
อาจารย์ ดร.ประจวบ ทองศรี คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
390
นางสาวนูรไรฟาห์ ดาราแม คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
391
อาจารย์ปิง วิชัยดิษฐ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
392
อาจารย์ ดร.รัญชิดา สังขดวง คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
393
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ บำรุงกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
394
นางสาวนูไรนี เดชดี คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
395
นายพันธุ์ทิพย์ อินทยอด คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
396
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ หนูช่วย คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
397
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
398
นางอนงค์ คารวนันทน์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
399
อาจารย์ ดร.ดารานาถ แต่นสุ่ย คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
400
นายยศพนธ์ ศรีขวัญ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
กลับหน้าหลัก