รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
401
นางสาวกิ่งกมล หอยสกุล คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
402
นางสาวอุบลรัตน์ ดวงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
403
นางสาวอภิรตี แก้วคช คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
404
อาจารย์ ดร.วนภัทร์ แสงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
405
นายอัลวา หวันชิดนาย คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
406
นางสาวอริสรา ยีตาเห คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
407
นางสาวซอฟียะห์ เลาะยะผา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
408
นางสาวนัสรียะห์ อาลีมามะ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
409
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
410
อาจารย์ ดร.รุศดา แก้วแสงอ่อน คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
411
นางสาวโซพียะ สาแม คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
412
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
413
อาจารย์อนุกูล ตันสุพล คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
414
อาจารย์ ดร.วิลัยลักษณ์ วิเศษรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
415
อาจารย์ ดร.ธันยากร ตุดเกื้อ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
416
นางสิริวิขวัญ จุไรรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
417
อาจารย์วรัญญา เต็มรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
418
นางสาวกนกวรรณ สุวรรรส คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
419
นางสาวปนัดดา ลิ่มวัฒนานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
420
นางสาวสุธินันท์ กำเนิดรักษา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
กลับหน้าหลัก