รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
421
นางสาวฐณัฐฐา นิ่มละ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
422
อาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีน คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
423
นางสาวรูสลีนา สาเล็ง คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
424
นางสาวนุรอัซลิน เจ๊ะแว คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
425
อาจารย์ ดร.นาย อับดุลเลาะ ยูโซะ คณะรัฐศาสตร์
426
อาจารย์ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์
427
นางสาวนัทธมน ราชเสน คณะรัฐศาสตร์
428
อาจารย์สุไรนี สายนุ้ย คณะรัฐศาสตร์
429
อาจารย์อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์
430
รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์
431
อาจารย์ ดร.ฮาฟีส สาและ คณะรัฐศาสตร์
432
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา รักดี คณะรัฐศาสตร์
433
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณะรัฐศาสตร์
434
อาจารย์อันวาร์ กอมะ คณะรัฐศาสตร์
435
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์
436
อาจารย์ ดร.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา คณะวิทยาการสื่อสาร
437
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ คณะวิทยาการอิสลาม
438
นายอารีฟัน หมะหมูด คณะวิทยาการอิสลาม
439
นางศิรินยา สาอิ คณะวิทยาการอิสลาม
440
นายอานนท์ เหมือนกู้ คณะวิทยาการอิสลาม
กลับหน้าหลัก