รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
441
อาจารย์ ดร.สุไม บิลไบ คณะวิทยาการอิสลาม
442
อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
443
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา ไชยมงคล คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
444
อาจารย์ ดร.อารินดา มะอาลี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
445
นางสาวสารีป๊ะ สอลาหมาด คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
446
นางสาวรุสดา เจะโซะ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
447
อาจารย์รจนา แสงโสต คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
448
อาจารย์รอดียา มะนอ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
449
นายฟัครูดดิน ตาเปาะโต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
450
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบฮาน สาและ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
451
นายนาริม โตะกานี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
452
อาจารย์มะรอนิง อุุเซ็ง คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
453
นางสาวมารีนี อุมา คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
454
อาจารย์ ดร.ชฎาพิมพ์ พตพันธ์เลิศ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
455
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ มณีศรี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
456
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาบิล หะยีมะแซ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
457
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
458
นางสาวรอมล๊ะ ดอเลาะ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
459
นางสาวรุสมา คาเล็ง คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
460
อาจารย์ ดร.ณิชา โตวรรณเกษม คณะวิเทศศึกษา
กลับหน้าหลัก