รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
461
อาจารย์สุรีรัตน์ จิตตเสถียร คณะวิเทศศึกษา
462
อาจารย์ ดร.วรลักษณ์ บัญชา คณะวิเทศศึกษา
463
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ชัยศรี คณะวิเทศศึกษา
464
อาจารย์ ดร.ทักษิณา ศรีประชา คณะวิเทศศึกษา
465
อาจารย์เรวดี คงสุวรรณ คณะวิเทศศึกษา
466
อาจารย์นวลสมร อุณหะประทีป คณะวิเทศศึกษา
467
นางสาวพิชญา ชนประชา คณะวิเทศศึกษา
468
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป จินดาพิทักษ์ คณะศิลปศาสตร์
469
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา คณะศึกษาศาสตร์
470
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ คณะศึกษาศาสตร์
471
อาจารย์ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย คณะศึกษาศาสตร์
472
นางสาวยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา คณะศึกษาศาสตร์
473
อาจารย์พิชชาพร สุนทรนนท์ คณะศึกษาศาสตร์
474
ว่าที่ ร.อ.สามารถ นุธรรมโชติ คณะศึกษาศาสตร์
475
อาจารย์ ดร.ปรีนาภา ชูรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
476
อาจารย์รอฮานา ซนีเย็ง คณะศึกษาศาสตร์
477
นางสาวนูซีตา สาแม คณะศึกษาศาสตร์
478
นางสาวอัสม้า จะปะเกีย คณะศึกษาศาสตร์
479
นางสาวฮามีด๊ะ มูสอ คณะศึกษาศาสตร์
480
นางบุญสนอง วิเศษสาธร คณะศึกษาศาสตร์
กลับหน้าหลัก