รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
481
นางรอสเมาะห์ นิสะนิ คณะศึกษาศาสตร์
482
อาจารย์วัสลีณา หาไม คณะศึกษาศาสตร์
483
อาจารย์ ดร.ชไมพร อินทร์แก้ว คณะศึกษาศาสตร์
484
นางสาวฟาดีล๊ะ เซะบิง คณะศึกษาศาสตร์
485
นางซารีปะห์ เดมิง คณะศึกษาศาสตร์
486
นางสาวคณัสนันท์ พละไชย บุคลากรภายนอก
487
อาจารย์ ดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ บุคลากรภายนอก
488
นางสาวนูร์ไอนี จาเงาะ บุคลากรภายนอก
489
อาจารย์ ดร.อัมไพวรรณ บุญแก้ววรรณ บุคลากรภายนอก
490
นายกิตติพร นพจนสุภาพ บุคลากรภายนอก
491
นางสาวไลลา เจะซู บุคลากรภายนอก
492
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ บุคลากรภายนอก
493
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัถยา เชื้อกลาง บุคลากรภายนอก
494
อาจารย์เกษร ขวัญมา บุคลากรภายนอก
495
นางสาวซัลวาณี สาเล็ง ไม่ระบุสังกัด
496
นางสาวคอรีเยาะ ดอเลาะ ไม่ระบุสังกัด
497
นางสาวกูลยา โต๊ะรายอ ไม่ระบุสังกัด
498
นางสาวนูรอาอีซะห์ เปาะเยาะ ไม่ระบุสังกัด
499
นายJARAN NANTABOOTH ไม่ระบุสังกัด
500
นางสาวนพวรรณ วรรณะอานนท์ ไม่ระบุสังกัด
กลับหน้าหลัก