รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
521
อาจารย์ ดร.มณีเนตร พวงมณี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
522
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
523
อาจารย์จามิกร หิรัญรัตน์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
524
อาจารย์กุลศิริ จิรายุส วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
525
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
526
อาจารย์มนชนก ทองเทพ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
527
นางทานตะวัน อาภารัตนคุณ ศูนย์ภาษา
528
นางสาวดวงฤดี มหัทธนาภรณ์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
529
นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
530
นางสาวสุภาพร วุกถ้อง สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
531
นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
532
นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
533
นางสาวรักษิตา สรรพอร่ามเดชะ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
534
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
535
อาจารย์ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ สถาบันสันติศึกษา
536
นางสาวนท ศิริกาญจน์ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
537
นายคมกริช รุมดอน สำนักวิทยบริการ
538
นางสาวอนัญญา ละไม โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
539
นางสาวภัสสรา ชูชาติ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
540
นางสาวสานิยา สมบูรณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
กลับหน้าหลัก