รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
541
อาจารย์มุกดา ธรรมกิรติ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
542
นางสาวจิระจินต์ มณีศรี กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
543
ดร.จันทินี บุญชัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
544
ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
545
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ เอกจิตต์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
546
อาจารย์สุมัธยา ธรรมจักร คณะการบริการและการท่องเที่ยว
547
นางสาวชญาณิน สลีมิน คณะพยาบาลศาสตร์
548
อาจารย์ซารินี มาซอ คณะพยาบาลศาสตร์
549
ดร.jitlada piriyasart คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
550
อาจารย์พัทธ์ธีรา รัตนชัย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
551
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ จันทร์เทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
552
อาจารย์ทัศน์ธนิต ทองแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
553
นางวาสนา สีลาภเกื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
554
ดร.สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
555
อาจารย์จิระชัย แซ่ตั้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
556
ดร.ชนุวรรณ เพชรกล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
557
รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
558
รองศาสตราจารย์ ดร.อาหวัง ล่านุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
560
ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลับหน้าหลัก