รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
561
ดร.โสภา คงเพ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
562
อาจารย์โรฮาณีย์ ปูเต๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
564
อาจารย์ไซนุน จารง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
565
อาจารย์อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
566
อาจารย์จิรเมธ รุ่งเรือง คณะวิเทศศึกษา
567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา พัฒนสิน คณะวิเทศศึกษา
568
อาจารย์ปาริชาต เจริญวิวัฒนศรี คณะวิเทศศึกษา
569
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง คณะวิเทศศึกษา
570
อาจารย์นภชา ประภาวดี คณะวิเทศศึกษา
571
ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ คณะวิเทศศึกษา
572
ดร.วธนัญญ์ ศรีนิล คณะวิเทศศึกษา
573
ดร.นาฏกานต์ ดิลท์ส คณะวิเทศศึกษา
574
ดร.กรธัช ชาติอารยะวดี คณะวิเทศศึกษา
575
อาจารย์รัตนา เจงพิบูลพงศ์ คณะวิเทศศึกษา
576
ดร.นางสาวศิริขวัญ ไผทรักษ์ คณะวิเทศศึกษา
577
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร
578
อาจารย์มูอัสซัล บิลแสละ คณะวิทยาการสื่อสาร
579
นางสาวพิมพ์ชนก พลวรรณ คณะวิทยาการสื่อสาร
580
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ คณะวิทยาการอิสลาม
กลับหน้าหลัก