รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
41
ดร.ยุโสบ บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42
นางสาวฟาอีซะห์ วาโซะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43
นางสาววิมลรัตน์ รัตนยาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44
นางสาวฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กันยปริณ ทองสามสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงศ์ ยศบุญเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภมรี สุรเกียรติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48
ดร.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49
นายอับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัยยา สุไลมาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51
นางสาวซูฮาดา หีมเบ็ญสัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52
นางสาวธันย์ชนก พรมบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53
นายอับดลเล๊าะ ขรีดาโอ๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
54
ดร.สรรวภัทร พัฒโร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
55
นางสาวนุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
56
ดร.อลิสา หะสาเมาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
57
ดร.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58
นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี คณะรัฐศาสตร์
59
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์
60
รองศาสตราจารย์สามารถ ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์
กลับหน้าหลัก