รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
581
รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต คณะวิทยาการอิสลาม
582
ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์ คณะวิทยาการอิสลาม
583
นายธนโชติ ประหยัดทรัพย์ คณะวิทยาการอิสลาม
584
นางสาวนาซีมะห์ คณะวิทยาการอิสลาม
585
ดร.เชิดชาย จันทรัตน์ คณะวิทยาการอิสลาม
586
ดร.อรวิทย์ บุญชม คณะวิทยาการอิสลาม
587
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสมาน ยูนุ คณะวิทยาการอิสลาม
588
นายอณัติ กูลดี คณะวิทยาการอิสลาม
589
นายวิทยา พยายาม คณะวิทยาการอิสลาม
590
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา ไชยมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ มณีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
592
ดร.จุฑารัตน์ ว่องพัฒนพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
593
นายสุฟยาน แวบือซา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
594
ดร.แววฤดี แววทองรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
595
นายมารีกี มะเด็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
596
ดร.ณัฏฐากร วรอัฐสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
597
ดร.สันธนา ชัยมนตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
598
นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
599
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ ไวยเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
600
นางสาวสุกัญญา มุกดามนต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
กลับหน้าหลัก