รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
601
นางสาวณัชรดา สมสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์
602
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
603
นางสาววหยู แวดือราแม คณะศึกษาศาสตร์
604
อาจารย์รุศดา ณัฐภาสวิรตา คณะศึกษาศาสตร์
605
นางสาวดรุณี มะขยัน คณะศึกษาศาสตร์
606
นางสาวฟัลซานา อับดุลรอมัน คณะศึกษาศาสตร์
607
นางสาวนัจญม๊ะ? ง๊ะสมัน คณะศึกษาศาสตร์
608
อาจารย์จารึก สระอิส คณะศึกษาศาสตร์
609
อาจารย์นายธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์
610
ดร.สุพรรษา สุวรรณชาตรี คณะศึกษาศาสตร์
611
ดร.ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ คณะศึกษาศาสตร์
612
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศิริ คณะศึกษาศาสตร์
613
อาจารย์ตูแวยูโซะ กูจิ คณะศึกษาศาสตร์
614
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล คณะศึกษาศาสตร์
615
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ยศวริศสกุล คณะศึกษาศาสตร์
616
นางสาวเกศริน บินสัน คณะศึกษาศาสตร์
617
นายมะอามัน อาบูวะ คณะศึกษาศาสตร์
618
นางสาวพัชราภา สุนทรศิริทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์
619
ดร.วีราภรณ์ ซิดดู วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
620
อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ สถาบันสันติศึกษา
กลับหน้าหลัก