รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
621
นายพัลพงศ์ สุวรรณวาทิน บุคลากรภายนอก
622
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอซีดะห์ หะนะกาแม บุคลากรภายนอก
623
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลพฤกษ์ พลศร บุคลากรภายนอก
624
นายวรวิทย์ กลิ่นสุข บุคลากรภายนอก
625
ดร.ธนัฏฐากุล พรทิพยพานิช บุคลากรภายนอก
626
อาจารย์วรลักษณ์ วีระยุทธ บุคลากรภายนอก
627
อาจารย์ซัลมา แดเมาะเล็ง บุคลากรภายนอก
628
นางสาวศศิดารา เจริญศิริ บุคลากรภายนอก
629
อาจารย์โชติกา กังสนันท์ บุคลากรภายนอก
630
นายอัฐพล ปิริยะ บุคลากรภายนอก
631
นายอรรถพร เพชรสงค์ บุคลากรภายนอก
632
ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง บุคลากรภายนอก
633
นายรอมฎอน ปันจอร์ บุคลากรภายนอก
634
นายเขมวัฒน์ เอียดขาว บุคลากรภายนอก
635
นางสาวนาราอร สว่างวงศ์ บุคลากรภายนอก
636
นางสาวนางสาวรอยฮาน พิกุลกาฬ ไม่ระบุสังกัด
637
นางสาวพัชยา พรหมหิตาทร ไม่ระบุสังกัด
638
นางสาวสายธาร ทิมทับ ไม่ระบุสังกัด
639
นายทวีพงษ์ ยุนุ๊ กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
640
นางปฐมา อาแว กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
กลับหน้าหลัก