รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
641
นางสาวอลิสา สาเรส กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
642
นางสาวภัทรภรณ์ จันทวงศ์ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
643
นางสาวอามีเราะห์ แวสะมะแอ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
644
นางสาวฆอยเร๊าะ มะแซ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
645
นางกายาตี เต็งมะ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
646
นางสาวเบญจมาศ รัตนพงศ์ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
647
นางสาวบศกร บือนา กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
648
ดร.จิตรลดา พิริยศาสน์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
649
นางสาววศินี จุลิวรรณลีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
650
นางอัศลี สนิทสกุล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
651
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภานุสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
652
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี คณะรัฐศาสตร์
653
นางสาวฟาตู สมะแอ คณะรัฐศาสตร์
654
ดร.วฤณดา วงศ์โรจน์ คณะรัฐศาสตร์
655
รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์
656
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิรัส ชูชื่น คณะรัฐศาสตร์
657
นางสาวสุไรนี สายนุ้ย คณะรัฐศาสตร์
658
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์
659
รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์
660
ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง คณะรัฐศาสตร์
กลับหน้าหลัก