รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
661
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา รักดี คณะรัฐศาสตร์
662
ดร.ดารานาถ แต่นสุ่ย คณะวิทยาการสื่อสาร
663
นางสาวกัญจนพร คงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
664
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สหะวิริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
665
นางสาวซัลมี โต๊ะจุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
666
นางสาวโซฟีรีน ดือราแม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
667
นางสาวโซร์ฟีนา เด่นสุมิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
668
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ เทพญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
669
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรรช หลักชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
670
นายทัศน์ธนิต ทองแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
671
ดร.ธันย์ชนก พรมบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
672
ดร.ธันยากร ตุดเกื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
673
ดร.นวพล แก้วสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
674
นางสาวนิเย๊าะ จาหลง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
675
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร ทองนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
676
นายนิฮัสบุลลอฮ ยีดิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
677
นางสาวนุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
678
ดร.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
679
นางสาวฟาตีณ หนิสาเร๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
680
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรี สุรเกียรติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลับหน้าหลัก