รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
681
ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
682
ดร.ร่มฉัตร ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
683
ดร.รัญชิดา สังขดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
684
นางสาวริสซาวาตี สามะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
685
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุศดา แก้วแสงอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
686
นายรุสดี มาซอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
687
นางสาวรูสลีนา สาเล็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
688
นางสาววนิดา อิสอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
689
นางสาววิชนีย์ สุวรรณสังข์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
690
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงศ์ ยศบุญเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
691
นางสาวแวมัสนา แวยูโซ๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
692
นางศิริพร ทองนวลจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
693
นางสาวสาวิตรี วงษ์นุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
694
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ สุวรรณโอภาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
695
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศา เบญจรัตนานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
696
นางสาวอัดดีนา สะอิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
697
นายอับดลเล๊าะ ขรีดาโอ๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
698
นายอับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
699
นางสาวอามานี ฮาแว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
700
นางสาวอารีนา เจะดอเลาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลับหน้าหลัก