รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
701
นายอำนาจ ทัฬหกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
702
นางสาวโรฮาณีย์ ปูเต๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
703
นางสาวรัซมีย์ อุเซ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
704
รองศาสตราจารย์ ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
705
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร
706
นายกาแมล หมันหีม คณะวิทยาการอิสลาม
707
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม คณะวิทยาการอิสลาม
708
นางสาวมุษลา สาเร๊ะ คณะวิทยาการอิสลาม
709
นางไมซาเร๊าะ ขุนรักษ์ หมานระเด็น คณะวิทยาการอิสลาม
710
ดร.รูดียะห์ หะ คณะวิทยาการอิสลาม
711
นายเลิศนที ภู่มีสุข คณะวิทยาการอิสลาม
712
นายวิทยา พยายาม คณะวิทยาการอิสลาม
713
นางศิรินยา สาอิ คณะวิทยาการอิสลาม
714
นายสมาด สง่าบ้านโคก คณะวิทยาการอิสลาม
715
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สายทอง คณะวิทยาการอิสลาม
716
นางสาปีน๊ะ เปาะโซะ คณะวิทยาการอิสลาม
717
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ คณะวิทยาการอิสลาม
718
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุไม บิลไบ คณะวิทยาการอิสลาม
719
นางสุวรรณี หลังปูเต๊ะ คณะวิทยาการอิสลาม
720
นายอนัส อาแว คณะวิทยาการอิสลาม
กลับหน้าหลัก