รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
721
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี คณะวิทยาการอิสลาม
722
นายอานนท์ เหมือนกู้ คณะวิทยาการอิสลาม
723
นางสาวอาอิด๊ะ เจ๊ะแว คณะวิทยาการอิสลาม
724
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ คณะวิทยาการอิสลาม
725
นายยาฮารี กาเซ็ง คณะวิทยาการอิสลาม
726
นายอาดัม ไกรสุทรังค์ คณะวิทยาการอิสลาม
727
นางสาวศรีลา สะเตาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
728
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ มณีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
729
ดร.นารีมัส เจะและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
730
ดร.นูรไอนีย์ สะแลแม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
731
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูริน ดือเร๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
732
นางสาวใบศรี สร้อยสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
733
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาวดี ทองแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
734
ดร.ประภัสสร แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
735
ดร.ภควรรษ ทองนวลจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
736
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาขวัญ ริยาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
737
นางสาวรอดียา มะนอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
738
ดร.วิศเวศ ว่องไว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
739
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ตรีวรรณจุฑา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
740
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา โชติสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลับหน้าหลัก