รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
741
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารินดา มะอาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
742
นางสาววรรณิศา บาหลัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
743
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา ไชยมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
744
นางสาวจุฑามาศ เสถียรพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
745
ดร.ชไมพร อินทร์แก้ว คณะศึกษาศาสตร์
746
รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์
747
นางสาวซอบารียะห์ เจ๊ะแม คณะศึกษาศาสตร์
748
นางสาวณัฐชภัทร์ แพทยา คณะศึกษาศาสตร์
749
นางสาวทองพันชั่ง เจนถนอมม้า คณะศึกษาศาสตร์
750
นางสาวนลิตา หมัดเหยด คณะศึกษาศาสตร์
751
นางสาวปราณีต ศิริพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์
752
ดร.ปรีนาภา ชูรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
753
นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก คณะศึกษาศาสตร์
754
พระอธิการชานนท์ คณะศึกษาศาสตร์
755
นางสาวฟัยรูซ บ่าวเต๊ะ คณะศึกษาศาสตร์
756
นางสาวฟัยรูซ หมานหมีน คณะศึกษาศาสตร์
757
นางสาวมารีหยำ ย่าฝา คณะศึกษาศาสตร์
758
นายริฎวาน ศอลิห์วงศ์สกุล คณะศึกษาศาสตร์
759
นางสาววรารัตน์ แดงวรวิทย์ คณะศึกษาศาสตร์
760
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินฎา ปุติ คณะศึกษาศาสตร์
กลับหน้าหลัก