รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
761
นางสาวสุไวบะห์ หะดาตู คณะศึกษาศาสตร์
762
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา คณะศึกษาศาสตร์
763
นางสาวอริษา เบ็ญอะดรัม คณะศึกษาศาสตร์
764
นางสาวอลิสรา ชมชื่น คณะศึกษาศาสตร์
765
นางสาวอามีเราะห์ อายีมะสาและ คณะศึกษาศาสตร์
766
นางสาวอารีสา อาแวเลาะ คณะศึกษาศาสตร์
767
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี คณะศึกษาศาสตร์
768
นายฮาลิฟ สะมะแอ คณะศึกษาศาสตร์
769
นางสาวฮุซนี มาลินี คณะศึกษาศาสตร์
770
นางสาวเฟาซียะห์ โตะโด ศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี
771
นางสาววรรณี มาหิเละ ศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี
772
นางสาวจารีต้า สมุหเสนีโต ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี
773
นางโซเฟีย หะยีสาแม ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
774
นางณิชยา ลาวัลย์วุธ ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
775
นางสาวนราวดี โลหะจินดา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
776
นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
777
นายอิมรอน ซาเหาะ สถาบันสันติศึกษา
778
นางฟารีดา ปันจอร์ สถาบันสันติศึกษา
779
นางสาวปัทมา ไกรสุทรังค์ สถาบันฮาลาล
780
นางสาวโรฮายา ปรุงจิตร์ โรงพยาบาลปะนาเระ
กลับหน้าหลัก