รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
61
อาจารย์Kumarashwaran vadevelu คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62
นางสาวขวัญจิรา ศิรินุพงศ์ คณะรัฐศาสตร์
63
นางสาวอารีลักษณ์ พูลทรัพย์ คณะรัฐศาสตร์
64
นางสาวสุธิกา วาระหัส คณะรัฐศาสตร์
65
นางสาวเมธาวี เพ็ชร์สุวรรณ์ คณะรัฐศาสตร์
66
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพซอล ดาโอ๊ะ คณะรัฐศาสตร์
67
นายซอลีฮีน เจะเลาะ คณะรัฐศาสตร์
68
นางสาวบูไรดะห์ เจะหลง คณะรัฐศาสตร์
69
นางสาวอัมนี สุมาลี คณะรัฐศาสตร์
70
นางสาววันฟาดีลละห์ แวเย็ง คณะรัฐศาสตร์
71
นางสาวซานียะห์. มะสะอาว คณะรัฐศาสตร์
72
ดร.เพลินใจ โภชนกิจ คณะรัฐศาสตร์
73
นางสาวฐิติมา เทพญา คณะวิทยาการสื่อสาร
74
นางสาวสุชาวดี ประสพเนตร คณะวิทยาการสื่อสาร
75
นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง คณะวิทยาการสื่อสาร
76
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร
77
นายมูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา คณะวิทยาการสื่อสาร
78
นางสาวพัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ คณะวิทยาการสื่อสาร
79
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮัมเดีย มูดอ คณะวิทยาการสื่อสาร
80
ดร.ซัมรี เจ๊ะอารน คณะวิทยาการสื่อสาร
กลับหน้าหลัก