รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
781
นางสาวนูรีซัน ลาเตะ โรงพยาบาลปะนาเระ
782
นายมุสลิม แวอุมา โรงพยาบาลปะนาเระ
783
นางมัชฌิเมณ์ อรุณวงศ์ โรงพยาบาลมายอ
784
นางสาวไลลา แวอุมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
785
นางสาวอัญรินทร์ เจะบือราเฮง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
786
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
กลับหน้าหลัก