รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
81
ดร.กฤษดี พ่วงรอด คณะวิทยาการสื่อสาร
82
นางสาวอาทิตยา สมโลก คณะวิทยาการสื่อสาร
83
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวนาถ ทองสองยอด คณะวิทยาการสื่อสาร
84
นายวิทยา พยายาม คณะวิทยาการอิสลาม
85
ดร.ซัมซู สาอุ คณะวิทยาการอิสลาม
86
ดร.รุสลี นุห์ คณะวิทยาการอิสลาม
87
รองศาสตราจารย์นิเลาะ แวอุเซ็ง คณะวิทยาการอิสลาม
88
นางสุวรรณี หลังปูเต๊ะ คณะวิทยาการอิสลาม
89
ดร.นิอาบาดี มิง คณะวิทยาการอิสลาม
90
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอนิง สือแต คณะวิทยาการอิสลาม
91
นายอริศ หัสมา คณะวิทยาการอิสลาม
92
ดร.หมะหมูด หะยีหมัด คณะวิทยาการอิสลาม
93
อาจารย์ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว คณะวิทยาการอิสลาม
94
ดร.ธวัช นุ้ยผอม คณะวิทยาการอิสลาม
95
นางสาวศิรินยา สาอิ คณะวิทยาการอิสลาม
96
นายอับบาส หลับด้วง คณะวิทยาการอิสลาม
97
นายมูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ คณะวิทยาการอิสลาม
98
ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง คณะวิทยาการอิสลาม
99
นายอับดุลย์ลาเต๊ะ สาและ คณะวิทยาการอิสลาม
100
ผู้ช่วยศาสตราจารย์Suthisak Duereh คณะวิทยาการอิสลาม
กลับหน้าหลัก