รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
101
นายอับดุลฮากัม เฮ็งปิยา คณะวิทยาการอิสลาม
102
นายอับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์ คณะวิทยาการอิสลาม
103
นายสุริยา หะยีเหย็บ คณะวิทยาการอิสลาม
104
นายชัชวาล สะบูดิง คณะวิทยาการอิสลาม
105
นางสาวมดีนาร์ บือแน คณะวิทยาการอิสลาม
106
นายอับดุลเลาะห์ แม คณะวิทยาการอิสลาม
107
นายสุธรรม นุ้ยไกร คณะวิทยาการอิสลาม
108
ดร.ยุทธนา เกื้อกูล คณะวิทยาการอิสลาม
109
นายยู่โสบ แขกพงศ์ คณะวิทยาการอิสลาม
110
นางสาวสาดเราะ เบ็ญนุ้ย คณะวิทยาการอิสลาม
111
นายมูฮัมมัดฮาวารี อูซิน คณะวิทยาการอิสลาม
112
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา เจียรกุลประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
113
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
114
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
115
นางสาวฟาโรส คหาปนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
116
นางสาวพันธ์ทิพย์ สนิทมัจโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
117
นางสาวนูรียะห์ ดือราโอะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
118
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภารัตน์ ไวยเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
119
นางสาวอาทิตยา ม่วงงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
120
นางสาวไซนับ กะจิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลับหน้าหลัก