รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
121
นางสาวนิตอฮีเราะห์ นิมะมิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
122
นางสาวนุรอาสิกิน มะแซสะอิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
123
ดร.อภิชัย บัวชูก้าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
124
นางสาวสิริยาพร รองเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
125
ดร.ทัดดาว ปานสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
126
นางสาวแวอามีเนาะห์ ดือเระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
127
นายอมีน มะหมัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
128
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
129
นางสาวภัคจิรา โฉมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
130
นางสาวมโนชา ยาหมิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
131
นางสาวโซรัยยา หามะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
132
นางสาวฟารีดา หนาหู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
133
นางสาวฟิรฮานา แวหมะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
134
นางวานีตา เสมชูโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
135
ดร.ภาขวัญ ริยาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
136
รองศาสตราจารย์อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
137
ดร.แววฤดี แววทองรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
138
ดร.สมรักษฺ์ พันธ์ผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
139
อาจารย์รจนา แสงโสต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
140
ดร.ชมพูนุช อิ่มทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลับหน้าหลัก