รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
141
นางสาวซามีเราะห์ แวสมาแอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
142
นางสาวนูรอัยนี แวหะยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
143
นางสาวนูรฮูดา สาและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144
นางสาวปนัดดา วราติณณ์วุฒิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
145
นางสาวนางสาวนิฮาวา อาแวกะจิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
146
นางสาวซันมา หลีหมัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมารัตน์ รัตนช่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
148
ดร.ศุภรดา สุรพันธนากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
149
นางสาวรอดียา มะนอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
150
นางสาวรอฮานา บันสุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
151
นางสาวหนินูรมี เต็มหลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
152
นางสาวโซเฟีย บือสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
153
นางสาวนูรุลฮูดา สาแล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
154
นางสาวนิธินันท์ พงษ์ศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
155
นางสาวอารียา กูแดหวา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
156
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
157
นายอาหามะปีซี ดือเระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
158
นางสาวสิริกร ทองดำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
159
นางสาวฮาลาวาตี การียา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
160
รองศาสตราจารย์อภิรดี แซ่ลิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลับหน้าหลัก