รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

No.
ชื่อ - สกุล
คณะ/หน่วยงาน
พิมพ์เกียรติบัตร
161
นายศุภสิน นิลสมุทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
162
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
163
นางสาวธิดารัตน์ นาคบุตร คณะศิลปกรรมศาสตร์
164
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล นิ่มสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์
165
นางสาวอุไรพร แซ่เง้า คณะศึกษาศาสตร์
166
นายอนันต์ มณีหิยา คณะศึกษาศาสตร์
167
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์
168
นายอนาวิน อาจเส็ม คณะศึกษาศาสตร์
169
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส เกาไศยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
170
นายฮาซัน มาหิเละ คณะศึกษาศาสตร์
171
นางสาวอรุณวดี จำศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์
172
ดร.วรลักษณ์? ชูกำเนิด คณะศึกษาศาสตร์
173
นางสรินฎา ปุติ คณะศึกษาศาสตร์
174
นายวีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์ คณะศึกษาศาสตร์
175
นางสาวสุภรัตน์ เบญญากาจ คณะศึกษาศาสตร์
176
ดร.บุญโรม สุวรรณพาหุ คณะศึกษาศาสตร์
177
นายสถาพร เรืองรุ่ง คณะศึกษาศาสตร์
178
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา ปริญญาพล คณะศึกษาศาสตร์
179
นายประทีป สุวรรณโร คณะศึกษาศาสตร์
180
ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล คณะศึกษาศาสตร์
กลับหน้าหลัก