หน่วยส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี โดยแบ่ง ออกเป็น 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการศึกษา ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์.


ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตนเอง โดยเลือกวันที่ที่ได้เข้าร่วม