วิวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี”