วิวิสัยทัศน์ และพันธกิจ

การขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์


    2.1 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์
         - (กรอกข้อมูลในระบบการขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

    2.2 แบบรายงานการประเมินตนเอง
        - (กรอกข้อมูลในระบบการขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

    2.3 เอกสารตัวอย่างแบบชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย
        2.3.1 AF/06-04-v.01.0 เอกสารตัวอย่างแบบชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย ที่ใช้แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง (ดาวน์โหลดไฟล์)
        2.3.2 AF/07-04-v.01.0 เอกสารตัวอย่างแบบชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย ที่ใช้แบบสัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม/สังเกตการณ์/การบันทึกภาพหรือวีดิโอ (ดาวน์โหลดไฟล์)

    2.4 เอกสารตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมอาสาสมัครโครงการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว
         2.4.1 AF/08-04-v.01.0 เอกสารตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมอาสาสมัครโครงการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว (ดาวน์โหลดไฟล์)

    2.5 เอกสารตัวอย่างเอกสารชี้แจงพร้อมคำยินยอมพร้อมใจสำหรับเด็ก
        2.5.1 AF/09-04-v.01.0 เอกสารตัวอย่างเอกสารชี้แจงพร้อมคำยินยอมพร้อมใจ สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี (ดาวน์โหลดไฟล์)
        2.5.2 AF/10-04-v.01.0 เอกสารตัวอย่างเอกสารชี้แจงพร้อมคำยินยอมพร้อมใจ สำหรับเด็กอายุ 13-18 ปี (ดาวน์โหลดไฟล์)

    2.6 แบบเสนอขอรับการยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
         2.6.1 AF/11-04-v.01.0 แบบเสนอขอรับการยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (ดาวน์โหลดไฟล์)

    2.7 โครงร่างวิจัย/โครงการวิจัย

    2.8 ประวัติและความรู้ความชำนาญของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (กรณีไม่มีในโครงร่างวิจัย)

    2.9 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ ประเด็นคำถามสำหรับสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์ (จำนวน 3 ชุด)

  1. คำสั่งเลขที่ 50440/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี
  2. คำสั่ง แต่งตั้ง ที่ 50280/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี
  3. คำสั่ง แต่งตั้ง ที่ 50412/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี
  4. คำสั่ง แต่งตั้ง ที่ 50236/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี
  5. คำสั่ง แต่งตั้ง ที่ 50758/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างและพัฒนาคู่มือ วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  6. คำสั่ง แต่งตั้ง ที่ 50763/2562 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินยกร่างคู่มือมาตรฐาน การดำเนินการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  7. ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี (ดังเอกสารแนบในส่วนของหัวข้อคำสั่ง/ประกาศ ในระการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
  8. ประกาศ ยกเลิกและใช้อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรณีหน่วยงานและบุคคลภายนอก
...