วิวิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ทุนวิจัย รางวัล จากกองทุนวิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2565


 1. AF/02-04-v.01.0 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์
 2. แบบประเมินจริยธรรม (จำนวน 3 ชุด)

      2.1 AF/03-04-v.01.0 แบบประเมินจริยธรรมสำหรับประเมินตนเอง (จำนวน 3 ชุด)

      2.2 AF-04-04-v.01.0 แบบประเมินจริยธรรมสำหรับเลขานุการ (เจ้าหน้าที่เตรียมให้)

      2.3 AF-05-04-v.01.0 แบบประเมินจริยธรรมสำหรับกรรมการ (เจ้าหน้าที่เตรียมให้)

 3. เอกสารตัวอย่างแบบชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย

      3.1 AF/06-04-v.01.0 เอกสารตัวอย่างแบบชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย ที่ใช้แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง (จำนวน 3 ชุด)

      3.2 AF/07-04-v.01.0 เอกสารตัวอย่างแบบชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย ที่ใช้แบบสัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม/สังเกตการณ์/การบันทึกภาพหรือวีดิโอ (จำนวน 3 ชุด)

 4. AF/08-04-v.01.0 เอกสารตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมอาสาสมัครโครงการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว (จำนวน 3 ชุด)
 5. เอกสารตัวอย่างเอกสารชี้แจงพร้อมคำยินยอมพร้อมใจสำหรับเด็ก

      5.1 AF/09-04-v.01.0 เอกสารตัวอย่างเอกสารชี้แจงพร้อมคำยินยอมพร้อมใจ สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี (จำนวน 3 ชุด)

      5.2 AF/10-04-v.01.0 เอกสารตัวอย่างเอกสารชี้แจงพร้อมคำยินยอมพร้อมใจ สำหรับเด็กอายุ 13-18 ปี (จำนวน 3 ชุด)

 6. AF/11-04-v.01.0 แบบเสนอขอรับการยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร (จำนวน 3 ชุด)
 7. โครงร่างวิจัย/โครงการวิจัย (จำนวน 3 ชุด)
 8. ประวัติและความรู้ความชำนาญของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (กรณีไม่มีในโครงร่างวิจัย) (จำนวน 3 ชุด)
 9. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ ประเด็นคำถามสำหรับสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์ (จำนวน 3 ชุด)
 10. แผ่นบรรจุข้อมุลโครงการวิจัยและเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทั้งหมด (CD/DVD) ในรูปแบบ Word (จำนวน 1 แผ่น)

 1. คำสั่ง แต่งตั้ง ที่ 50412/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี
 2. คำสั่ง แต่งตั้ง ที่ 50236/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี
 3. คำสั่ง แต่งตั้ง ที่ 50758/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างและพัฒนาคู่มือ วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 4. คำสั่ง แต่งตั้ง ที่ 50763/2562 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินยกร่างคู่มือมาตรฐาน การดำเนินการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 5. ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี (ดังเอกสารแนบในส่วนของหัวข้อคำสั่ง/ประกาศ ในระการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
 6. ประกาศ ยกเลิกและใช้อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรณีหน่วยงานและบุคคลภายนอก
...