วิวิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

     เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการส่งเสริมสนับสนุนและการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาเขตปัตตานีในภาพรวม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พันธกิจ
  1. ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
  2. จัดระบบการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการ และการบริหารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
  3. พัฒนาระบบและกลไกที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
  4. เผยแพร่ข่าวสารการวิจัย อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดทางวิชาการ เพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อวงวิชาการ และสังคม/ท้องถิ่น
  5. ติดตามและประเมินผลการวิจัยและการบริหารงบประมาณของกองทุนวิจัยแต่ละคณะ/หน่วยงาน รวมถึงสถานวิจัยและหน่วยวิจัยต่าง ๆ
  6. กำหนด ส่งเสริม กำกับ และรับรองมาตรฐานการวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ
  7. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย